NUSSIR.INFO

Nettside med informasjon om Nussir ASA og planen for kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark

Nytt i mars: Statsforvalteren opphever byggetillatelsen!

Etter 4 måneders saksbehandling og nesten 3 måneder etter at saka var lova avslutta kom 02.03.2022 endelig svaret fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark på klagene på Hammerfest kommunes byggetillatelse til Nussir på Markoppneset. Og svaret var klart:
"Statsforvalteren opphever Hammerfest kommunes vedtak av 21.07.2021, og saken sendes tilbake til kommunen for fornyet behandling."
Statsforvalteren begrunner dette med at kommunen ikke har godtgjort at de hadde lov å lage et unntak i reguleringsplanen som ga tillatelse til anleggsarbeid uten konsekvensutredning og før detaljreguleringsplanen var gjort.
Se Statsforvalterens svar
Dette betyr at anleggsarbeidet som Nussir forsøkte å starte sommeren 2021 ennå ikke kan starte på ei god stund. Først må saka behandles på nytt i kommunen, og om kommunen står på sitt, leverer en begrunnelse og gjør nytt vedtak om byggetillatelse, så går det som det står i Statsforvalterens brev: "Statsforvalteren vil bemerke at kommunens nye vedtak i saken kan påklages på vanlig måte av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.". Det vil derfor ennå kunne gå noen måneder før Nussir eventuelt kan starte anleggsarbeidet.

Nytt i januar: Naturvernforbundet skriver igjen til Statsforvalteren

Etter at Naturvernforbundet og andre organisasjoner i høst klaga på at ulovlig anleggsarbeid på Markoppneset, blei saka sendt til Statsforvalteren, som lova svar innen 06.12. Men den dagen kom og gikk og ingen svar kom. I mellomtida skjedde det andre saker av interesse, for Horisont Energi starta planarbeid for ammoniakkfabrikk på Markoppneset, og der står det at dette må konsekvensutredes og at de vil samarbeide med Nussir. Dette mente Naturvernforbundet ville ytterligere styrke kravet om at ikke anleggsarbeid kunne startes før det var gjort konsekvensutredning, og sendte derfor ennå et brev til Statsforvalteren .

Nytt i november: Naturvernforbundet skriver til Statsforvalteren

HVA SKJER NÅ MED NUSSIR?

I høst klaga Naturvernforbundet og 3 andre organisasjoner på at Nussir starta ulovlig anleggsarbeid på Markoppneset. Det førte til at Hammerfest kommune så seg nødt til å stoppe arbeidet til Statsforvalteren har behandla klagen.
Vi trodde det betydde at de ikke kunne starte igjen før etter konsekvensutredning, Dermed blei leiren på Markopneset lagt ned og beredskapen avblåst. Mye tyder nå på at vi kan ha vært for optimistiske. Hammerfest kommune har i si innstilling for Statsforvalteren gått inn for å avvise klagen vår, og denne er lova behandla innen 06.12. Svaret kan da komme når som helst. Dersom klagen blir avvist av Statsforvalteren, vil det igjen være fritt fram og anleggsarbeidet kan starte dagen etter eller om så samme dag som klagen blir avvist. Med full innsats av anleggsmaskiner vil området kunne være totalrasert på kort tid. Hvordan er det med beredskapen vår da?
Naturvernforbundet har i går sendt brev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark med flere momenter i saka, bl.a. om rødlistearter i området som ikke er konsekvensutreda, og der det er planlagt å fjerne all vegetasjon. Se Naturvernforbundets brev
Ber om at alle naturvernere leser dette brevet og at vi tar opp til vurdering om det kan bli nødvendig med ei rask opptrapping av beredskapen for å stoppe raseinga som kan komme om få dager. .

Nytt i oktober: Hammerfest kommune stanser Nussir på Markopneset!

01.10.2021 kom meldinga om at Hammerfest kommune har avgjort "utsatt iverksetting" av sin tillatelse til Nussir ASA om opparbeiding av terreng på Markoppneset. Dette betyr at de 4 organisasjonene som hadde klaga på denne tillatelsen har vunnet sin første seier. Saka går nå til Statsforvalteren i Troms og Tinnmark, som må vurdere det juridiske i klagen, noe Hammerfest kommune har forsøkt å vri seg unna. Dette vil trolig bety at aksjonistene på Markopneset kan pakke lavvoene og konsentrere seg om å kjempe med andre midler den nærmeste tida. Se kommunens skriv om saka.

Kampen om Nussir-gruva dreier seg i første rekke om motstand mot sjødumping og om forsvar av reindrifta. Her ser vi to rein tilhørende reinbeitedistrikt 22 Fiettar beite på Markoppneset like ved der Nussir nå prøver å sette i gang anleggsarbeid. På fjellknausen i bakgrunnen har motstandere satt opp et gigantisk banner med symbolet for forbud mot dumping i fjorden.
(Foto: Svein Lund)

AH

STOPP NUSSIRS ULOVLIGE UTBYGGING PÅ MARKOPPNESET!

24.08.2021, sendte 4 organisasjoner ut denne meldinga til Nussir og myndighetene:

Til:
Nussir ASA
Hammerfest kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Miljødirektoratet
Finnmark politidistrikt

Kopi:
Nærings- og fiskeridepartementet
Klima- og miljødepartementet
Media

Stopp Nussirs ulovlige utbygging på Markoppneset!

Den utbygginga som Nussir ASA nå forsøker å sette i gang på Markoppneset i Repparfjorden er av flere grunner i strid med norsk lov, og vi krever med dette at myndighetene gir klar melding om at denne må stanses.

Vi har tidligere vist at sjølve gruva vil være brudd på ei rekke norske lover og internasjonale konvensjoner, se klage på driftskonsesjonen[1] og oversikt over brutte lover[2]. Her vil vi konsentrere oss om at selv om man skulle anse driftskonsesjonen som gyldig, så gir ikke denne grunnlag for å kunne starte opp anleggsarbeidet på Markoppneset. Det er vesentlig to årsaker til dette:

1. Manglende utredninger for biologisk mangfold og for reindrift

Utbygginga som nå igangsettes er både en del av Nussir-gruva og av den kommunale arealplanen for utbygging av industriområde. Ingen av disse har gjennomført nødvendige konsekvensutredninger for inngrep på Markoppneset.

A. Nussir-planen

Både planprogrammet av 2010[3] og reguleringsplanen av 2012[4] bygde på at Nussir skulle ha oppredningsanlegg og utskiping fra det gamle gruveanlegget på Øyen. Begge nevner Markoppneset som et alternativ som er vurdert, men dette er ikke tatt med i konsekvensutredningene som blei gjort som grunnlag for reguleringsplanen; Swecos konsekvensutredning av 2011 om biologisk mangfold og landskap[5], samt Noruts konsekvensutredning om reindrift samme år.[6] I utredninga om biologisk mangfold er området som er antatt berørt av gruva delt i tre områder, som er undersøkt og omtalt bl.a. for plante- og dyreliv, men dette området inkluderer ikke Markoppneset.

I søknad og vedtak om driftskonsesjon[7] er det nevnt at det kan bli aktuelt med utskiping fra Markoppneset, men uten at det følger noen nærmere utredning av dette. Seinere har Nussir ASA inngått avtale med Hammerfest kommune om bruk av Markoppneset[8] og endra sin plan, uten at det er gjort noen konsekvensutredning av dette området.

B. Den kommunale arealplanen

Daværende Kvalsund kommune vedtok en arealplan i 2004, med endringer i 2006 og 2018. Der var Markoppneset lagt ut til industriområde. Dette blei gjort som et reint planvedtak, uten at det var vedtatt konkret hva området skulle brukes til. I Reguleringsplan Markoppneset industriområde Reguleringsbestemmelser Datert 15.09.04. – Rev. 20.09.06. står det:

8.2 Konsekvensutredning: Dersom det etableres næringsvirksomhet innenfor planområdet som krever konsekvensutredning ihht. Plan- og bygningsloven og Retningslinjene (T 1281) fra Miljødepartementet skal slik utarbeidet før tillatelse til tiltak kan godkjennes.
Ved revidering av denne planen 12.04.2018 er den samme formuleringen om konsekvensutredning gjentatt. Det viser at det i perioden 2004-18 ikke er foretatt noen slik konsekvensutredning. Vi har etterlyst konsekvensutredning hos Hammerfest kommune, men de har ikke kunnet legge fram noen slik.[9]

Det kan ikke være tvil om at denne utbygginga er så stor at den vil kreve konsekvensutredning[10], men denne er altså ikke gjennomført.

2. Ulovlig inngrep i reindriftsrettigheter

Markoppneset er et viktig reinbeiteområde både vår og høst og det er ingen tvil om at reinbeitedistrikt 22 Fiettar har beiterett her. Det er heller ingen tvil om at en utbygging her vil hindre eller sterkt redusere beitet i dette området. Reinbeitedistriktet har ikke gitt fra seg denne retten gjennom avtale, og har heller ikke blitt fratatt den gjennom ekspropriasjon[11]. Det er mye som tyder på at ekspropriasjon her ikke kan settes i gang uten å bryte norsk lov og internasjonal folkerett. Utbygging kan derfor ikke lovlig settes i gang.

Vi viser her til anmeldelse fra reinbeitedistrikt 22 av 22.07.2021[12], og vil gi vår støtte til denne anmeldelsen. Når en slik anmeldelse er levert til politiet, må det være sjølsagt at påbegynt anleggsarbeid stanses inntil det er avklart om dette arbeidet er lovlig eller ikke.

Markoppnesets biologiske mangfold

Repparfjorden er i konsekvensutredning for biologisk mangfold omtalt som et område med svært frodig og variert vegetasjon.[13] Markoppneset er en vesentlig del av dette og inneholder ei rekke forskjellige naturtyper og et rikt mangfold av habitater og arter.

Vi har forsøkt å finne ut om det er gjort andre undersøkelser av biologisk mangfold i det aktuelle området. I Artsdatabanken fant vi pr. 15.08.2021 for hele Markoppneset (området fra og med Nussirs tilmålte område til og med nåværende aksjonsleir og veien som går ned til sjøen derfra) bare 6 registreringer, fordelt på planter, fugler og insekter. Folk som kjenner godt til Repparfjorden og tidligere Kvalsund kommune opplyser også at de ikke kjenner til noen slike registreringer av kompetente institusjoner eller faglig kvalifiserte folk. Det gjør heller ikke folk vi har vært i kontakt med i Hammerfest og Alta med god kunnskap om planteliv i Finnmark. Lokalt er det fugleinteresserte amatører[14] som har registrert en del fuglearter, derav flere hekker i området. En del av disse er meldt inn til Artsdatabanken, men registrert for et større område, slik at det ikke er spesifisert hva som gjelder Markoppneset.

I forbindelse med aksjonsleiren gjorde noen deltakere 14.08.2021 en overflatisk kartlegging av deler av området, og fant på få timer 92 arter av planter/sopp, som er meldt inn til Artsdatabanken. I tillegg er det flere arter som vi har samla og/eller fotografert, men som vi ennå ikke har klart å bestemme. Undersøkelsen er bare gjort av amatører og dekker på langt nær hele området, og i liten grad området som Nussir skal bruke. Likevel gir den en klar pekepinn om at det er et botanisk rikt område som inneholder mange forskjellige naturtyper og habitater og at det sikkert er mye mer som ikke er registrert. Dersom utbygginga får fortsette vil dette området bli totalt ødelagt for alltid, og vi vil aldri få vite hva som har gått tapt.

Andre uavklarte saker og uferdige utredninger

I tillegg til det nevnte er det flere saker som viser at gruveplanen ikke er tilstrekkelig avklart til at anleggsarbeid kan startes:
• I forbindelse med utslippstillatelsen blei det tatt forbehold om at det ikke er gitt tillatelse til utslipp av flotasjonskjemikaliet SIBX. Dette er ennå ikke avklart.
• Først 01.07.2021 blei det gitt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nussirs del av Markoppneset. Det vil si at man nå vil starte anleggsarbeid før det er avklart hvordan området skal brukes. I Kvalsund kommunes reguleringsplan for Markoppneset er det krav om detaljregulering før tiltak i byggeområdene og kaiområdene kan iverksettes, men det er gjort unntak for plankravet for terrengbearbeiding/-planering og masseuttak/-lagring i et område som ser ut til å sammenfalle med Nussirs del av industriområdet. Dette unntaket er ikke akseptabelt og vi tviler på at det er lovlig. [15]

På dette grunnlaget krever vi at:
• Nussir ikke gjør flere forsøk på å sette i gang arbeidet på Markoppneset
• Hammerfest kommune sørger for at det ikke blir igangsatt ulovlig anleggsarbeid på område omfatta av kommunal arealplan.
• Direktoratet for mineralforvaltning ser til at ikke noe anleggsarbeid blir gjort med Nussir-gruva før alle tillatelser er på plass.
• Miljødirektoratet gir melding om å stoppe naturinngrep uten gyldig konsekvensutredning.
Disse har et felles ansvar for at anleggsarbeidet blir stanset inntil det juridiske er avklart i forhold til reindrifta og de nødvendige undersøkelser er gjort av det botaniske og zoologiske mangfoldet.
• Politiet hindrer at ulovlig anleggsarbeid blir satt i gang, i stedet for å slå ned på aktivister som vokter loven og vil hindre ulovligheten.

Med hilsen

Naturvernforbundet
Truls Gulowsen, leder
Annie Henriksen, leder Vest-Finnmark

Natur og Ungdom
Therese H. Woie, leder

Stopp Nussirgruva - Redd Repparfjord
Beaska Niillas
Åse Marie Småvik
Linn Nybråten Tjønsø

Vest-Finnmark Jeger og Fiskerforening
Knut Altmann

Aksjonsleir på Markopneset

23.06.2021 blei aksjonsleiren etablert på Markopneset i Repparfjorden, like ved der Nussir ASA er i ferd med å starte opp utbygging av industriområde i tilknytning til gruva. Denne utbygginga er ulovlig, i det utbygginga skjer uten konsekvensutredning og uten avtale med reindrifta, som rettighetshaver i området. Leiren er på privat grunn og det er ikke så stor plass, så den er ganske liten. Det skal også på grunn av koronarestriksjoner bare være maks. 20 personer der til ei hver tid, og de som vil delta må melde seg på forhånd og registrere seg. Den første måneden hadde det til sammen vært vel 50 personer som hadde bodd i leiren og vel 100 besøkende. Nå (19.08.2021) har det vært langt flere, men vi har ikke oppdaterte tall.

Her viser vi noen bilder fra leiren.

Skilt ved veien ønsker velkommen til leiren
(Foto: Svein Lund)

Fra teltleiren.
(Foto: Svein Lund)

Leirregler
(Foto: Svein Lund)

Fra storlavvoen. Det trengs store gryter for å koke mat til mange aksjonister.
(Foto: Svein Lund)

Aksjonene er i gang

Det er bygd en ulovlig asfaltveg nedover Markopneset til der Nussir skal bygge, og 21.07. starta anleggsfirmaet Opgård etter oppdrag fra Nussir grunnundersøkelser for anleggsarbeid. Aksjonister fra leiren stansa da arbeidet med å lenke seg til en anleggsmaskin og sette seg i vegen.

Her viser vi noen bilder fra aksjonene.

Alle som skal kunne delta i aksjoner må først gjennomgå trening i leiren, der de får instruksjon om hvordan de skal oppføre seg under aksjonen, trener på å lengke seg fast og bli båret bort av "politi".
(Foto: Svein Lund)

Aksjonister holder vakt ved gravemaskinen, klare til å lenke seg dersom det skulle bli gjort nytt forsøk på å igangsette anleggsarbeid.
(Foto: Svein Lund)

Aksjonister sperrer vegen til anleggsområdet.
(Foto: Peder Østring)

Øystein Rushfeldt og hans folk må gå fram til maskina etter at lenke er satt over veien.
(Foto: Randi Sjølie)

Debattdager ved Repparfjorden

20.-22.07.2021 blei det arrangert debattdager på Repparfjord ungdomssenter, med tema i tilknytning til Nussir-gruva, som reindrift, samerett, sjøsamisk kultur, behov for kobber m.m. Blant deltakerne var politikere og aktører på begge sider i gruvestriden

Her viser vi noen bilder fra møtene.

Paneldebatt om kobber. F. v: Marianne Haukland (Høyre), Annie Henriksen (Naturvernforbundet), Øystein Rushfeldt (Nussir) og Lasse Bjørn.
(Foto: Svein Lund)

4 opposisjonsparti var utfordra til å si om deres parti ville gi en ny same- og miljøpolitikk ved regjeringsskifte. Fra venstre; Farid Shariati (MDG), Amy Brox Webber (SV), Randi Sjølie (Rødt), Heidi Holmgren (SP)
(Foto: Svein Lund)

Leder for reinbeitedistrikt 22 Fiettar, Nils Utsi holdt en sterk tale der han fortalte hvorfor distriktet har sett seg nødt til å anmelde gruveprosjektet oig kreve at det blir stoppa av retten.
(Foto: Svein Lund)

Som avslutning på møteserien tok Piera Jovnna Somby en joik fra reindrifta. T. v møteleder Lea Justine Nesheim (Natur og Ungdom)
(Foto: Svein Lund)

Hva er Nussir?

NUSSIR er navnet på et fjell i Kvalsund i Finnmark. Det er et samisk navn som brukes fortsatt, sjøl om norske myndigheter lenge forsøkte å erstatte alle samiske stedsnavn med norske, og kalte fjellet for Steinfjellet. I Kvalsund er det også kjent under formen Nussor.

NUSSIR ASA er navnet på et prospekteringsselskap som siden 2005 har planlagt å starte gruvedrift på kobberforekomstene i fjellet Nussir. Etter et tiår med lange prosesser og mye motstand fikk selskapet i 2019 den avgjørende driftskonsesjonen fra Næringsdepartementet. Anleggsarbeidet har likevel ennå ikke kommet i gang.

Spørsmålet om gruvedrift på Nussir og nærliggende område Gumpenjunni/Ulveryggen har blitt en av de aller mest omstridte gruvesaker i Norge gjennom tidene, og kampen er langt fra over.

Utsikt over Repparfjorden. Midt i fjorden her er det planlagt å dumpe mange millioner tonn gruveavfall.
(Foto: SL)

Den første demonstrasjonen i Kvalsund mars 2013.
(Foto: SL)

Slik ser det ut etter tidligere gruvedrift i Kvalsund.
(Foto: SL)

Blant mange protestarrangement som har vært er Folkefest for fjorden, i Kvalsund juni 2014, der det deltok ei rekke artister fra nært og fjernt.
(Foto: SL)

Kort orientering om Nussir-saka

Naturvernforbundet i Finnmark har skrevet ei orientering om gruveplanen og hvorfor man går i mot denne. Denne er oppdatert pr. 01.12.2017 og kan leses her på flere språk.

Forsvar Nussir mot Nussir (På norsk)

Suodjal Nussira Nussira vuostá! (På nordsamisk)

Protect Nussir from Nussir! (På engelsk)

Schützt Nussir vor Nussir! (På tysk)

Protejamos la montaña de Nussir contra Nussir Ltd.! (På spansk)

Защитим Нуссир от Nussir ASA! (På russisk)

Suojele Nussir Nussirilta! (På finsk)

Obroń Nussir przed Nussir! (På polsk)

Protégez Nussir de Nussir! (På fransk)

Stop Nussir bij Nussir! (På nederlandsk)

Noen milepæler i saksbehandlinga:

2001 Terra Control sikra undersøkingsrett til Nussir-forekomsten.

2005 Nussir AS danna, overtar året etter undersøkingsretten.

2007 Nussir omgjort til ASA og får utvinningsrett.

2010 Planprogram lagt fram og vedtatt. Intensjonsavtale med Sametinget.

2011 Nussir søkte utslippstillatelse.

2012 Reguleringsplan med konsekvensutredning lagt fram.

2014 Reguleringsplan godkjent. Miljødirektoratet ber om flere utredninger for utslippstillatelsen.

2016 Utslippstillatelse godkjent. Søknad om driftskonsesjon, sendt på høring.

2019 Regjeringa gir endelig driftskonsesjon.

2021 Nussir undertegner samarbeidsavtale med Hammerfest kommune.

Tidslinje fra Regjeringa, 2014-19

Ja til gruveplanen:

Kvalsund kommune

Finnmark fylkeskommune

Fylkesmannen i Finnmark

KMD

NHO

LO

Norsk bergindustri

Bellona

FeFo (knapt flertall i styret)

Protester og demonstrasjoner

Mars 2013 Kvalsund

10.06.2013 Alta

24.08.2013 Kvalsund

05.09.2013 Karasjok

25.03.2014 Guovdageaidnu

29.03.2014 Oslo

31.03.2014 Tromsø

23.04.2014 Hammerfest

21.05.2014 Kvalsund

20.–22.06.2014 Kvalsund

11.12.2015 Alta

26.02.2016 Hammerfest

September 2016 Hammerfest

19.03.2017 Repparfjorden

Mars 2018 Oslo

Juni 2018 Kvalsund

16.02.2019 Oslo, Tromsø

23.02.2019 Guovdageaidnu

22.03.2019 Hammerfest

08.04.2019 Kvalsund

23.06.2021 – Repparfjorden

(Denne lista er ikke komplett, Vi arbeider med oppdatering.)

Linker til bakgrunnsmateriale

Bøker

"«Mølja e knall – Kobber smaker pyton!». Artikkel i boka "Gull, gråstein og grums 1". Historia om kobbergruver i Kvalsund og Nussir-saka fra

Nettsteder

Nussir ASAs egen nettside. Gruveselskapets syn, men også ei rekke linker til konsekvensutredninger og andre sakspapirer.

Oppdatering om Nussir-saka 2015-18

Natur og Ungdom om Nussir

Facebookgrupper

Repparfjord – Nei til dumping i fjorden

Redd Repparfjorden

Gruvedrift, Nussir gruvedrift i Repparfjord. Ja, nei eller vet ikke?"

Repparfjordelva

Film

Ode to a fjord Natur og Ungdom, 2018

NUSSIR - Drømmen om Finnmark Harald Einarson, 2013

It is not only about fish Kodjo Adjanledji, 2017

Eggundersøkelser i Repparfjorden Havforskningsinstituttet, 2015

Radioprogram

Åtte samer og en kobbergruve NRK Tett på 22.02.2019

Høringer og uttalelser fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundets materiale om Nussir og andre gruvesaker i Finnmark.

Gruvedrift i Kvalsund – Høringsuttalelse til planprogram 2010

Høringsuttalelse PS 32/11: Reguleringsplan NUSSIR - med konsekvensutredning 2011

Uredelig fra Nussir-direktøren 2011

Uforsvarlig behandling av Repparfjorden 2013

Nussir – Lovbrudd og utenomsnakk 2014

Om strømforhold og spredning av forurensning i Kvalsund/ Repparfjord

Klager på dumping i Repparfjord 29.12.2015

- Grønt lys for miljøkriminalitet i Repparfjord 08.12.2015

Klage på vedtak: Gruvedrift i Nussir/Ulveryggen og utslippstillatelse for dumping av gruveavfall i Repparfjord 2017

Naturvernforbundet: Nei til driftskonsesjon for Nussir 13.09.2017

Kan Repparfjorden reddes? 10.12.2018

Fakta om Nussirs kobbergruve ved Repparfjorden Naturvernforbundets sekretariat, 2019

Naturvernforbundet og Sametinget klager på Nussir-konsesjonen 23.03.2019

Nussir-gruve er det motsatte av grønt skifte! 08.04.2019

– Nussirs prosjekt har ikke livets rett 11.08.2020

Støtteuttalelse til aksjonistene ved Repparfjorden 2021

Foredrag og presentasjoner

Gruvekonferanse Guovdageaidnu, bl.a. om Repparfjorden ved Torulf Olsen og Jan Helge Fosså 01.11.2013

Torulf Olsen: Repparfjord. Nei til dumping i sjø !! 11.04.2015

Svein Lund: Nussir- del av noe mer. Foredrag på markering mot Nussir, Guovdageaidnu 22.02.2019

Avisartikler

Artikler i Altaposten 2015-21

Diverse innlegg og informasjoner

Finnmarksaksjon mot forgifting fra gruver 2013


[1] https://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/naturvernforbundet-og-sametinget-klager-pa-nussir-konsesjonen-article39008-2023.html
[2] https://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/en-statlig-forbrytelse-article30817-2023.html
[3] http://kvalsund.custompublish.com/getfile.php/1660108.747.pyqcsrypwq/1.+Planprogram.+Sweco+Norge+AS+2010.pdf. "Lokalisering av oppredningsverk er ikke endelig avklart. En lokalisering ved Folldal Verk sitt eksisterende anlegg anses som mest sannsynlig. En lokalisering på Markoppneset eller ved påhugget er likevel vurdert som en aktuell lokalisering og er ikke utelukket."
[4] http://kvalsund.custompublish.com/getfile.php/1660108.747.pyqcsrypwq/1.+Planprogram.+Sweco+Norge+AS+2010.pdf. "Lokalisering av oppredningsverk er ikke endelig avklart. En lokalisering ved Folldal Verk sitt eksisterende anlegg anses som mest sannsynlig. En lokalisering på Markoppneset eller ved påhugget er likevel vurdert som en aktuell lokalisering og er ikke utelukket."
[5] http://kvalsund.custompublish.com/getfile.php/1660120.747.vexafysfsd/11.+Konsekvenser+for+landskap%2C+friluftsliv+og+biologisk+mangfold.+Sweco+Norge+AS+2011.pdf
[6] http://kvalsund.custompublish.com/getfile.php/1660121.747.rutyecefvs/12.+Konsekvenser+for+reindriften.+Norut+Alta+2011.pdf
[7] https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/nussir-asa---driftskonsesjon-for-repparfjord-kobberforekomst.pdf. "Søknaden legger opp til bruk av eksisterende infrastruktur på industriområdet Øyen, som ble etablert i forbindelse med Folldal verks virksomhet på 70-tallet. Alternativt planlegges det for etablering av oppredningsverk i et nytt industriområde ved Markoppneset, 3 km lengre vest langs Rv. 94."
[8] Vedtak i Hammerfest kommunestyre 10.12.2020
[9] Telefonsamtale med plansjef Odd Edvardsen 18.08.2021
[10] Plan- og bygningsloven §4-2, Forskrift om konsekvensutredning, særlig §10.
[11] Oreigningslova §25.
[12] Anmeldelse på ulovlig oppstart av anleggsarbeid isammenheng med etablering av gruvevirksomhet på Nussir-fjellet i Repparfjorden.
[13] Gruvedrift: Ulveryggen og Nussir Kvalsund kommune Finnmark Konsekvenser for Landskap Friluftsliv Biologisk mangfold på land og i ferskvann, s. 31 "Vegetasjonen i området er uvanlig frodig sammenlignet med de fleste andre fjordløp i denne delen av Finnmark. Hele fjordbotn er omgitt av bjørkeskog. Den varierte berggrunnen og sammensetningen av løsmasser gjenspeiler seg i en frodig og variert vegetasjon. Her finnes alt fra flommarksvegetasjon via frodige bjørkelier med høystauder, til karrig snaufjell med rabbevegetasjon."
[14] Bl.a. Yngve Nilsen, Skaidi, 9520 Kvalsund
[15] Saksframlegg for Hammerfest kommunestyres møte 10.12.2020.


Skriv til vevmesteren